བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་གིས་བོད་ཡིག་རྒྱག་སྟངས་སྐོར།

ད་ལྟའི་གོ་གནས།:ཤོག་ངོས། > པར་དབང་གསལ་བཤད།

མི་འགྱངས་བར་ཐོན་ངེས། 

很快会与大家见面!

ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱོས།
ཡིག་གཟུགས་ངོ་སྤྲོད།: